Kernwaarden

Kernwaarden

De bewindvoerders en budgetbeheerders van Aktiva verplichten zich te houden aan en te werken conform de kernwaarden van de organisatie. Indien u niet volgens deze kernwaarden wordt behandeld kunt u hiervan melding doen bij de directie via ons klachtenformulier.

Betrouwbaar en Open

Het handelen van de bewindvoerder dient inzichtelijk te zijn, zodat een optimale verantwoording mogelijk is en zowel de controlerende organen als de cliënten volledig inzicht hebben in het handelen van de bewindvoerder en zijn beweegredenen

Op de bewindvoerder moet gerekend kunnen worden. Er wordt aan de afspraken gehouden én de kennis en informatie waarover hij vanuit zijn functie beschikt, wordt voor alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het is gegeven.

De houding van de bewindvoerder tegenover zijn cliënt dient te zijn gebaseerd op eerbiediging van diens persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging, alsmede op de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze van handelen. De bewindvoerder heeft de plicht zijn cliënt zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van zaken, inhoud en resultaat van de op hem betrekking hebbende bewindvoering en klachtrecht. 

De bewindvoerder onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust als onbewust grote invloed uit kan oefenen op zijn cliënt en mogelijk ook op derden. Daarom is hij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken. Hij houdt naar zijn cliënt geen informatie achter die de cliënt betreffen. 

Vakbekwaam en Zorgvuldig

Het handelen van de bewindvoerder wordt gekenmerkt door deskundigheid op zijn vakgebied. De bewindvoerder houdt deze deskundigheid op peil en ontwikkelt deze verder. Tevens is hij in het bezit van minimaal een HBO werk- en denkniveau, aangetoond door minimaal een diploma en bij voorkeur relevante werkervaring. Hij informeert zijn cliënt en/of andere betrokkenen desgevraagd zonder terughoudendheid, welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij gebruikt bij bewindvoering.

Het handelen van de bewindvoerder is zodanig dat een ieder met respect en op een gelijke wijze worden behandeld en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. De bewindvoerder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waaruit hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt aan derden slechts die informatie die van belang is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

De bewindvoerder dient bereid te zijn technische inzichten en ervaring als bewindvoerder beschikbaar te stellen aan collega’s en eveneens zijn eigen opvattingen aan die van hen te toetsen. 
Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van bewindvoering, onder meer door lezen van (vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, en/of het gebruik maken van mogelijkheden van intercollegiale toetsing. 

Onafhankelijk en Dienstbaar

Het handelen van de bewindvoerder is altijd uit onpartijdigheid en in het belang van de cliënt. Hetgeen er geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. De bewindvoerder dient tot samenwerking met anderen bereid te zijn indien dit noodzakelijk en toelaatbaar is. Daarbij zal hij tegenover hen die uit hoofde van een ander beroep bemoeienis hebben met de cliënt begrip tonen voor de inbreng der gegevens van deze beroepsbeoefenaren. 

De bewindvoerder kan geen zaak aannemen die over familie of personen met wie een vriendschapsbetrekking of anderszins persoonlijke betrekking bestaat. Hij neemt van derden geen geld, geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van deze derde kan beïnvloeden. Ook vervult hij geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de onder bewind gestelde.